Praktik

image description To the next section

Få en læreplads


Når du tager en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, før du kan starte på hovedforløbet. På TEC har vi uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser og på størstedelen af vores erhvervsuddannelser. Det betyder, at du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse, også selvom du ikke finder en praktikplads i en virksomhed.

Praktikpladssøgning

Vores dygtige uddannelseskonsulenter kan hjælpe dig med din praktikpladssøgning. Uddannelseskonsulenterne er specialister inden for bestemte fagområder og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder. Du kan også benytte din instruktør, områdets værkfører og uddannelses- og erhvervsvejledningen i forbindelse med din praktikpladssøgning.

Kontakt en uddannelseskonsulent

 

 

To the next section

Praktikcentret på TEC

I TECs Praktikcenter får du mulighed for at fuldføre din uddannelse, selv om det ikke er lykkedes at finde en praktikplads i en virksomhed. I Praktikcentret planlægger vi et praktikforløb, så du kommer hele vejen rundt om din uddannelse. På forløbet får du samme kvalifikationer som i en virksomhed.

Vi lægger vægt på høj faglighed og på at give dig den bedst mulige uddannelse. Derfor tager vi både udgangspunkt i fagenes mål og de faglige traditioner. Vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder, så du også får erfaring med erhvervslivet. Det kan eksempelvis være gennem kortere eller længere praktikaftaler, opgaver og projekter.

Vores instruktører i Praktikcentret er naturligvis faguddannede, og vi har både lokaler og værkstedsfaciliteter, der sikrer, at TECs elever får en uddannelse med en høj faglig kvalitet.

Hvad laver man i Praktikcentret?

I Praktikcentret arbejder du på et værksted, ligesom hvis du havde en almindelig praktikplads. Vi forsøger at finde arbejdsopgaver, der ligner de arbejdsopgaver, du ville være blevet stillet ude i en virksomhed. Du får tilknyttet en instruktør, som er din mester og ansvarlig for din oplæring.

Imens du er i Praktikcentret arbejder vi fortsat sammen om at skaffe dig en restuddannelsesaftale eller, hvis det ikke er muligt, om at skaffe delaftaler, det vil sige kortere aftaler i virksomheder. Får du ikke en restuddannelsesaftale i løbet af din uddannelse i praktikcentret, kan du gennemføre hele uddannelsen i praktikcentret.

Hvordan bliver man optaget i Praktikcentret?

Praktikcentret er et tilbud til dig, som ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har fundet en praktikplads. Hvis du bliver optaget i Praktikcentret, skal du starte måneden efter, du har afsluttet grundforløbet. For at komme i betragtning til en plads i Praktikcentret, skal du kunne dokumentere, at du selv har været aktivt praktikpladssøgende, og at du har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk. Du skal også opfylde de såkaldte EMMA-kriterier 

Du får tilbud om optagelse i Praktikcentret én og kun én gang. Du kan altså ikke afslå tilbuddet og så senere blive optaget. Inden du forlader grundforløbet, vil du blive indkaldt til et informationsmøde, hvor Praktikcentret vil orientere om de regler, der er gældende for optagelse i Praktikcentret. Der er mødepligt til dette møde. På informationsmødet udfylder du en optagelsesblanket med et ja eller nej til praktikcentret samt dit uddannelsesønske.

Hvis du undervejs i din læretid mister din læreplads uden skyld, kan du søge om optagelse i praktikcentret.

To the next section

Om Praktikcentret

Praktikcentret har indledt et bredt samarbejde med andre praktikcentre i Danmark og bygge- og anlægsskoler/praktikcentre på Sjælland.

Praktikcentret på TEC har indgået en samarbejdsaftale med CELF omkring udlagt undervisning inden for lastvognsmekaniker-, automatik- og procesuddannelserne.

Praktikcenterchef

Bent-Ole Bohn

Telefon 2545 3646, bob@tec.dk

 


Hvilke uddannelser udbyder vi i praktikcentret?

 • Automatiktekniker
 • Elektronik og svagstrøm
 • Elektriker
 • Vvs
 • Skiltetekniker
 • Bygningsmaler
 • Serviceassistent
 • Lager og transport
 • Data og kommunikation
 • Finmekaniker
 • Smed
 • Personvognsmekaniker
 • Lastvognsmekaniker
 • Cykel/motorcykelmekaniker
 • Karosserismed

 

To the next section

For virksomheder

Få en elev

Hvis du vil have en elev, skal du kontakte en af vores uddannelseskonsulenter. De kan hjælpe med praktikpladsformidling, praktiske forhold, løn og tilskudsmuligheder m.v.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Godkendelse som praktiksted

Inden du finder din elev, skal din virksomhed godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Det kan TECs uddannelseskonsulenter hjælpe med, ligesom vi hjælper med at finde og udvælge den rette elev til jer.

Uddannelsesaftale

Før eleven starter i praktik hos jer, skal der oprettes en uddannelsesaftale mellem jer og eleven. Uddannelsesaftalen gælder resten af elevens erhvervsuddannelse, herunder alle efterfølgende praktik- og skoleperioder samt svendeprøven.

Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden eleven møder i praktik. For flere informationer om uddannelsesaftale se her. Den udfyldte uddannelsesaftale sender I til skolen, der registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg.

Ved slutningen af erhvervsuddannelsen udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en praktikerklæring. Skolebeviset og praktikerklæringen er – sammen med den afsluttede svendeprøve – grundlaget for udstedelsen af svendebrevet.

Så er din elev udlært – og du har været med til at skabe en god arbejdskraft for fremtiden.

Praktisk forhold

Prøvetid
De første tre måneder i virksomheden betragtes som gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistigheder mellem lærling og virksomhed, bliver sagen bragt for det faglige udvalg.

Løn
Den løn som virksomheden skal betale eleven under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige praktikvirksomheder.

AUB
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever. AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

 • Lønrefusion under elevers skoleophold
 • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
 • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb
 • Støtte til udstationering af elever i udlandet og opsøgende arbejde i forbindelse hermed

Se de gældende satser og opdaterede informationer på AUBs hjemmeside

Forsikring
I praktikvirksomheden er eleven omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Ferie
Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

To the next section

Praktik i udlandet

Tag til udlandet

Du har flere muligheder for at komme til udlandet under din erhvervsuddannelse på TEC. Du kan fx komme i praktik, blive udstationeret eller tage dele af dine skoleophold i udlandet.

ERASMUS+
Med ERASMUS+ får du mulighed for et udlandshold som en del af dit grundforløb eller når du på hovedforløbet er i praktik. På grundforløbet varer et udlandsophold 2 uger (hvoraf den ene kan være en ferieuge). Er du på hovedforløbet varer opholdet typisk 3-8 uger. Et ophold med ERASMUS+ giver dig både nye og personlige oplevelser og anderledes erfaringer, som adskiller dig fra andre praktikpladssøgende. For hovedforløbselever er fokus på, at du udover de personlige oplevelser får noget fagligt med hjem. TEC hjælper dig med at finde en vært i udlandet, og ERASMUS-programmet betaler din rejse og ophold.

Skoleudsendelse
Allerede når du har bestået dit grundforløb kan du tage praktikophold i udlandet. Det kaldes skoleudsendelse og betyder, at du får en lønnet ansættelse hos en udenlandsk arbejdsgiver, men deltager i skoleophold på TEC. Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUB) betaler dine rejseudgifter og din løn under skoleopholdene.

Udstationering
Hvis du allerede har en praktikaftale, skal du aftale med din praktikvirksomhed, at du bliver udstationeret som en del af din danske uddannelsesaftale. Du får din danske lærlingeløn som sædvanligt, og din praktikvirksomhed kan søge om at få en del af lønudgifterne dækket af (AUB).

Internationale projekter
Vi har mange internationale projekter på TEC, der giver dig mulighed for at arbejde med internationalisering som en del af din undervisning. Det kan være, din klasse får udenlandske gæsteelever, eller at I rejser til en udenlandsk partnerskole eller virksomhed. Der kan også være tale om egentlig undervisning, som er med til at give dig kompetencer, der klæder dig på til et globalt arbejdsmarked.

Kontakt Centralvejledningen, hvis du vil vide mere

Send din lærling til udlandet

Færdigpakkede praktikophold i Europa (Erasmus)
TEC tilbyder færdigpakket praktikophold i Europa for hovedforløbselever på 2 - 4 ugers varighed.

 • Din virksomhed har ingen omkostninger  i forbindelse med opholdet, men skal dog betale løn som normalt
 • Når din virksomhed har belsuttet at sende jeres lærling af sted, tager TEC sig af resten
 • Rejse- og basale opholdsomkostninger bliver dækket af Erasmus-programmet
 • Din lærling får dokumenterbare faglige, sproglige og kulturelle kompetencer

Praktik i udlandet (PIU-ordningen)
Du kan få din lærling i praktik i udlandet i hele verden som en del af den normerede praktik. Virksomheder benytter sig typisk af dette tilbud, hvis man har en afdeling i et andet land, har en periode med mindre opgaver eller for at give sin lærling mulighed for at komme ud.

 • Lærlingen udfører praktikopgaver, som svarer til dele af de praktikmål som uddannelsen har.
 • Din virksomhed kan få Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til at dække de væsentligste omkostninger, der er i forbindelse med opholdet. Opholdet skal dog være af minimum 1 måneds varighed, og der skal ansøges om AUB.
 • Du skal indgå en aftale med en virksomhed om varighed, og hvad lærlingen skal lave i praktikperioden.
 • TEC er behjælpelig med udstationeringen, og virksomheden er ansvarlig for, at lærlingen får de praktikkompetencer, som uddannelsen foreskriver.

Se i øvrigt regler om praktik i udlandet her

 

To the next section

Uddannelseskonsulenter

TECs uddannelseskonsulenter hjælper virksomheder og elever med at lave uddannelsesaftaler. De arbejder tæt sammen med lokale virksomheder og har et bredt netværk inden for erhvervslivet, så vi kan hjælpe med at formidle kontakt mellem virksomheder, der ønsker at ansætte en lærling og elever, der søger en praktikplads. Det kan uddannelseskonsulenterne hjælpe med:

 • Information om uddannelser
 • Godkendelse af praktiksteder
 • Uddannelsesaftaler
 • Praktikpladsformidling
 • Uddannelsesplan
 • Løn og tilskudsmuligheder

Automatik

Annette Thestrup
Telefon 2545 3778, at@tec.dk

Automekaniker, karrosserismed, cykel- og motorcykelmekaniker

Egon Larsen
Telefon 2545 3632, el@tec.dk

Johnny Olsen
Telefon 2545 3090, joo@tec.dk

Data og kommunikation

Jens Blemmer
Telefon 2545 3243, jebl@tec.dk

Alex Brun
Telefon 2545 3702, amb@tec.dk

Annette Thestrup
Telefon 2545 3778, at@tec.dk

Elektriker

Mette Bangsgaard Fabricius
Telefon 2545 3797, mbf@tec.dk

Jan Sander
Telefon 2545 3636, jsj@tec.dk

Elektronikfagtekniker

Jens Blemmer

Telefon 2545 3243, jebl@tec.dk

Lager, logistik og lufthavn

Flemming Falkedal
Telefon 4079 3686, flf@tec.dk

Maler

Jette Ekmann Soemand
Telefon 2545 3989, jeso@tec.dk

Serviceassistent

Susan Broe Hansen
Telefon 2545 3266, sbh@tec.dk

Skiltetekniker

Anne Stenersen Hansen
Telefon 2545 3385, ash@tec.dk

Smede og finmekanikere

Per Larsen
Telefon 2545 3738, perl@tec.dk

Transport

Olle Andersen
Telefon 2545 3393, ola@tec.dk

Vvs

Henrik Mortensen
Telefon 2545 3408, hem@tec.dk

Flymekaniker

Johnny Olsen
Telefon 2545 3090, joo@tec.dk

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer