For elever

image description To the next section

Du har medbestemmelse

Som elev og studerende på TEC har du indflydelse på din hverdag på skolen. Det er et lovkrav, at der er elevdemokrati og at skolen har et elevråd, som varetager dine interesser i forhold til bl.a. sociale, kulturelle, økonomiske og undervisningsmæssige forhold. Se elevrådets vedtægter

Der er mange måder at deltage i elevdemokratiet på:

Det Fælles Elevråd
Det Fælles Elevråd repræsenterer alle elever på TEC overfor skolens ledelse. Det Fælles Elevråd arbejder derfor med emner der har interesse for alle elever på TEC. Der bliver valgt elevrådsrepræsentanter til Det Fælles Elevråd på alle TECs adresser. Det Fælles Elevråd holder 4-5 møder om året. 2 af eleverne (en fra erhvervsuddannelserne og en fra H.C. Ørsted Gymnasiet) bliver valgt som repræsentanter til skolens bestyrelse.

Det lokale elevdemokrati
Der kan nedsættes lokale elevråd til at varetage elevernes interesser på adressen. Skolen har koordinatorer på hver adresse, som hjælper med at få elevernes tanker gjort til virkelighed. Du har også muligt for at deltage i kantineudvalget på adressen. Her kan du fx få indflydelse på kantinens udbud.

Lokale Uddannelsesudvalg
Hvis du går på en erhvervsuddannelse kan du stille op som elevrepræsentant i din uddannelses lokale uddannelsesudvalg (LUU). Her skal du varetage elevernes interesser. Det lokale uddannelsesudvalg holder møde med skoleledelsen 4 gange om året, hvor skoleforløbene, undervisningen og kvaliteten mv. bliver behandlet. På LUU-mødet taler man også om arrangementer på skolen, om skolemesterskaber, DM i Skills og om skolepraktikken.

Åbne elevfora
For at sikre elevdemokratiet bedst muligt har TEC valgt at holde åbne elevforum-arrangementer som supplement til møderne i TECs elevråd - Det Fælles Elevråd. Én gang om året er der fælles åben elevforum for alle elever og direktionen på TEC. Her har I mulighed for at tage aktuelle emner op og give direktionen feedback på, hvordan I mener, jeres uddannelsesforløb kan forbedres. 

Derudover holder vi åbne elevfora lokalt på TECs fem adresser. Her inviteres eleverne til at gå i dialog med ledelsen og arbejde med emner, der har direkte relevans for elevernes hverdag på uddannelsen. Her vælges også repræsentanter til det fælles elevråd.

Elevtrivselsundersøgelser
1 gang om året beder vi alle elever besvare et spørgeskema om jeres trivsel. På baggrund af elevernes svar sætter skolen indsatser i gang for at forbedre elevtrivslen på TEC. 

To the next section

Elevrådet på TEC

H.C. Ørsted Gymnasiet 


Martin Flindt Nielsen, elevrådsrepræsentant i TECs bestyrelse
martin.nielsen@eeo.dk
H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby

 

Asger Lindblad Johansen
asger@asger.name*
H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby

 

Jacob Løhmann Kristensen
jacob@jems.dk
H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Rasmus Kryger
Rasmus Kryger
rasmus.kryger@gmail.com
H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Emilie Gall Elevrådet på TEC
Emilie Friis Gall
emiliegall@hotmail.com
H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

 
Anne Egede Bøggild
anna.boeggild@icloud.com
H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup


Eva Clara Gang
e@gang.dk
H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup

 

 

 

 

Erhvervsuddannelserne

 

Tina Sørensen Elevrådet på TEC
Tina Sørensen, Elevrådsrepræsentant i TECs bestyrelse
tina_sorensen22@msn.com
TEC i Gladsaxe

To the next section
desc

Del din fritid - gør en en forskel!

Bliv frivillig

To the next section

Praktisk information

Adgangsforhold
Der er adgang til skolens bygninger mandag-fredag kl. 7:00-17:00 og på andre tidspunkter efter særlig aftale. For at sikre skolens bygninger og inventar er der installeret adgangskontrol på udvalgte lokaler samt alarmer og videoovervågning på udvalgte områder i skolens bygninger.


Betaling i forbindelse med intro- og studieture
På H.C. Ørsted Gymnasiet kommer 1.g'erne på introtur i august. Der er en egenbetaling på ca. 500kr. I forbindelse med studieturen for 2.g'erne i september er der egenbetaling på ca. 4000kr. Vi forventer, at du deltager i disse ture, da de indgår som del af den obligatoriske undervisning. Har du særlige begrundelser for ikke at deltage, skal du deltage i anden undervisning i den periode, hvor din klasse er på tur. Jf. § 46, stk. 3-6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Bærbar pc
For at få fuldt udbytte af undervisningen på H.C. Ørsted Gymnasiet er det en forudsætning, at du har en bærbar computer. Vi forventer derfor, at du ved skoleårets start råder over en bærbar computer med internetadgang og optisk-drev (intern/ekstern DVD-drev). Vi anbefaler en PC med Windows styresystem og stor skærm.


Digital post
Fra den 25. april 2016 overgår TEC til udelukkende at benytte digital kommunikation. Det betyder, at du ikke længere vil modtage breve i fysisk form, men i stedet skal tjekke din digitale post / e-boks. Det er dit ansvar at tjekke din digitale post – den kan indeholde vigtige oplysninger, der måske kræver, at du reagerer.

 

Feriekalender
Her finder du feriekalender for H.C. Ørsted Gymnasiet. På erhvervsuddannelserne, EUX og 10. klasse har I forskellige feriekalendere.


Glemte ting
Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception/elevadministration. Uafhentede værdigenstande bliver afleveret på politiets hittegodskontor.


Kantine
Der er kantiner på alle TECs adresser. I kantinerne kan du fx få dagens ret til rimelige penge, sandwich, slik og drikkevarer. Når du rydder op efter dig selv, gør du det muligt for kantinerne at holde et lavt prisniveau pga. begrænsede udgifter til rengøringspersonale.


Personlige data
Husk at foretage adresseændring på Folkeregistret senest 5 dage efter flytning, hvis du flytter. Så får skolen automatisk besked. Hvis du går på H.C. Ørsted Gymnasiet vil dit navn og hold kunne ses på lectio.dk. Har du et særligt behov for anonymitet, kan du kontakte elevadministrationen. På EUX og erhvervsuddannelserne modtager vi oplysning om behov for anonymitet fra borger.dk. Har du ønsket navne- og adressebeskyttelse, så bliver det automatisk opdateret hos os. 

 

Print og kopiering
Der er kopimaskiner og printere på skolen. Du kan hente mere information om printere, elevmail, software tilbud m.m. her

Prøver og eksamen
Er du elev på en erhvervsuddannelse, finder du informationer om eksamen i Elevplan. På H.C. Ørsted Gymnasiet afholdes eksamen i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (HTX-Bekendtgørelsen) og bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelserLæs eksamensreglement for elever ved HTX-uddannelsen

Studiekort
I starten af dit uddannelsesforløb får du et studiekort, der gælder som dokumentation for, at du er elev hos TEC. Du skal altid medbringe dit studiekort og fremvise dette, hvis du bliver spurgt.

Studievejledning
TECs studievejledere kan hjælpe dig med spørgsmål om adgangskrav til hovedforløbene (erhvervsuddannelser), videreuddannelse, SU m.v. Snak med en vejleder

Ungdomskort - transport
Du kan søge om et Ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder. Søg ungdomskort

To the next section
thumbnail

På TEC har vi et aktivt og levende studiemiljø

Se filmen
To the next section

Skolemiljø

På TEC har skolemiljøet høj prioritet. Vi ønsker, at du trives, og at du synes, at skolen er et rart sted at være. Vi tror nemlig på, at det giver dig bedre muligheder for udvikling og læring.

Det arbejder vi for:

  • Elevinddragelse og indflydelse i hverdagen
  • Relationer og tilhørsforhold
  • At uddannelsen opleves som meningsfuld, relevant og har et helheds- og anvendelsesorienteret perspektiv, bl.a. gennem kontakt til virksomheder og virkelighedsnært /problembaseret casearbejde
  • Synliggørelse af læringsprogression understøttet af differentiering og feedback
  • Udvikling af valgkompetence og synliggørelse af karriereveje og fremtidsmuligheder
  • Internationalt udsyn, omverdensforståelse og mangfoldighed
  • Sundhedsfremme, f.eks. viden om KRAM-faktorerne og mulighed for motion og bevægelse 

Ungemiljøer og fællesskab
For at nå disse målsætninger har vi fx etableret ungemiljøer med fokus på nytænkning af den fysiske indretning, læring i bevægelse og en styrkelse af hold- og klassefællesskaberne. Vi har også fokus på din opstart på skolen, så du hurtigt lærer din klasse at kende både fagligt og socialt.

Hverdagstalent og talentspor
På TEC arbejder vi med talent på mange niveauer. Læringsmiljøet på TEC er fokuseret på det, vi kalder hverdagstalent. Det betyder, at vi gennem undervisning og faciliteter giver dig de bedste rammer for, at du kan udvikle dit talent.

Er du klar på ekstra udfordringer, kan du også udvikle dit talent på vores talentspor eller ved at deltage i forskellige konkurrencer og camps som fx Skills, Young Skills og Innovation Camp.

Undervisningsmiljø
Undervisningsmiljøet på TEC skal fremme dine muligheder for udvikling og læring og bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Elever og studerende skal overholde gældende arbejdsmiljølov, dvs. følge reglerne for det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø.

Det æstetiske miljø bidrager til, at alle trives, og I skal derfor medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.  Dette gælder også ift. at bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

To the next section

Regler og rettigheder

Ordens- og studieregler

TECs ordens- og studieregler indeholder de regler, vi har for orden og adfærd på TEC samt elevens rettigheder og pligter under uddannelsen. Reglerne om orden og adfærd gælder for alle elever og kursister på TEC uanset uddannelse. Rettigheder og pligter under uddannelsen gælder for EUD (inklusive EUV, EUX og 10. klasse) og HTX. Rettigheder og pligter i uddannelsen omfatter ikke Praktikcenteret, AMU og Way2Go.

TECs ordens- og studieregler

Klagevejledning

H.C. Ørsted Gymnasiets antimobbestrategi

It-regler

Som elev på TEC skal du orientere dig om skolens it-regler. De dækker over skolens it- og internetpolitik samt henvisninger til portaler til brug af elever.

TECs it-regler

 

Sikkerhed

Som elev og studerende på TEC kan du stille op som undervisningsmiljørepræsentant, så du kan være med til at varetage elevernes interesser over for skolens ledelse. Det sker gennem Det Fælles Elevråd. Repræsentanterne deltager i 2 årlige seminarer for elever, som beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet. I varetager selv valget og opstillingen af repræsentanter.

 

To the next section

It-platforme

ItsLearning og Elevplan

På TECs erhvervsuddannelser bruger vi både Elevplan og ItsLearning, web-baserede læringssystemer, som du bliver introduceret til i starten af din uddannelse her på skolen. Du logger på med dit Uni-Login, som du får udleveret, når du starter din uddannelse.

ItsLearning - Indgangen til din læring
ItsLearning bruges i undervisningen til opgaver, lektier og kommunikation. Det er også her, du finder vigtige informationer fra skolen. 

Elevplan
I elevplan ligger din personlige uddannelsesbog, og det er dig, der skal sikre, at den er opdateret. Det er bl.a. her der skal ligge beviser for gennemført undervisning og praktikerklæringer, uddannelsesplan og udddannelsesaftaler. Husk at melde fravær i Elevplan inden undervisningsstart.

To the next section

Lectio

På H.C. Ørsted Gymnasiet bruger vi systemet Lectio. På Lectio finder du vigtige informationer om dagligdagen på skolen som fx skemaændringer og arrangementer. De fleste elever tjekker Lectio hver morgen for at holde sig orienteret om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Hver klasse har deres eget forum på Lectio, hvor specifikke informationer til klassen er placeret. Derudover har hvert fag sit eget forum til lektier, opgaver og opgaveløsninger, faglige beskrivelser, hjælp til teori, webhenvisninger og lignende. Eleverne har desuden deres portefølje liggende på Lectio, hvor de placerer opgave afleveringer, som senere indgår i en eksamenssammenhæng.

To the next section

Office 365 og Office 2016

Som en del af din uddannelse, får du adgang til Office 365. Her kan du installere Office-pakken på 5 computere/tablets/telefoner, så længe du er elev på TEC/H.C. Ørsted Gymnasiet. Du har også adgang til OneDrive med 5TB lagerplads og den web-baserede udgave af Office-pakken. Du registrerer dig med din TEC-mail (Uni-login@elev.tec.dk) og dit UNI-login password.

To the next section

SU

Hvis du er fyldt 18 år og går på HTX eller grundforløb på vores erhvervsuddannelser uden en uddannelsesaftale, kan du søge om SU. Du kan få SU på op til fem opstart på en ungdomsuddannelse (erhevrvsuddannelser og gymnasiale uddannelser). 

Er du under 20 år?

For unge under 20 år er SU afhængig af forældreindkomst. Der er særlige regler for unge udeboende under 20 år. Du får normalt udbetalt SU som hjemmeboende, med mindre du søger dispensation.

Uden dansk indfødsret?

SU-ansøgere uden dansk indfødsret skal udfylde og aflevere et skema og kopi af opholdstilladelse efter at have lavet den elektroniske ansøgning. 

Studieaktivitet

Du skal være studieaktiv for at få SU. Du er studieaktiv, hvis du følger den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det er TEC, der afgør om du er studieaktiv. Hvis TEC erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv. Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold. Består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om. 

Frister
Du kan tidligst søge SU en måned før, du er berettiget til SU, og når du har fået brev om, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du skal regne med en ekspeditionstid på op til 4-5 uger, og du skal bruge Nem ID for at få adgang.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.

To the next section

Studievejledning på erhvervsuddannelserne

Efter tilmelding til en erhvervsuddannelse på TEC, vil du inden skolestart blive inviteret til informationsmøde og samtale med en vejleder. Her får du mulighed for at tale om behov for ekstra støtte eller hjælp til at kunne gennemføre din uddannelse. Vi gør en særlig indsats for, at du bliver taget godt imod og kommer godt igennem dit uddannelsesforløb.

På introduktions- og brobygningsforløbene samt Grundforløb 1, er det primært underviserne, som vejleder og rådgiver eleverne og hjælper med afklaringen henimod et uddannelsesvalg på Grundforløb 2. Der er altid mulighed for at tale med en studievejleder. På Grundforløb 2 og Hovedforløbet er det studievejlederen, som vejleder og rådgiver dig omkring din uddannelse, så du får mest muligt udbytte af dit uddannelsesforløb.

Læsevejledning
Læsevejledningen er et tilbud til dig, som har behov for ekstra hjælp til læsning og skrivning for at kunne gennemføre din erhvervsuddannelse. Du skal sammen med din underviser afklare dit behov. Alternativ kan du kontakte vejlederen på adressen.

Mentorstøtte
På TEC har både kontaktlærerne og vejlederne mentorkompetencer. De kan støtte og hjælpe dig med de ting i dit liv, der rækker ud over almindelig studievejledning og rådgivning. Kontaktlærerne og vejlederne kan bl.a. tale med dig om den slags problemstillinger, der kan påvirke dig undervejs i din uddannelse, fx familiemæssige udfordringer, sygdom, diagnose, eksamensproblematikker, misbrug og lignende. Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer eller vejleder, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

To the next section

Vejledning på H.C. Ørsted Gymnasiet

Studievejledning

Du kan henvende dig til vejledningen med så godt som alle typer spørgsmål. Indmeldelse, spørgsmål til studieretninger og valgfag, læse– og skrivevanskeligheder, skoleskift, udmeldelse, videreuddannelse mv. Derudover kan du bruge studievejledningen, hvis du har personlige problemer, både af faglig, studiemæssig og privat karakter. 
 

Støtte til elever med særlige behov

På H.C. Ørsted Gymnasiet kan du få støtte, hvis du fx er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Læs mere om støttemuligheder her

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer